/**/

ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Alles over letselschade No Cure No Pay
No cure no pay ---- oplossing of juist niet?
Het wettelijk kader van de overeenkomst

Het wettelijk kader van de overeenkomst

Om te beoordelen of een overeenkomst rechtsgeldig is, spelen drie beginselen een rol:

 1. Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het vermogensrecht, dat stelt dat rechtssubjecten het recht hebben hun eigen belang naar eigen inzicht te behartigen. Dit beginsel bepaalt dat partijen gebonden zijn aan een overeenkomst omdat en voor zover zij dit zelf gewild hebben.
 2. Het vertrouwensbeginsel stelt dat een partij bij een overeenkomst erop mag vertrouwen, dat de wederpartij doet waartoe zij zich verplicht heeft.
 3. Het quid-pro-quo of causabeginsel houdt in dat partijen een overeenkomst in het algemeen sluiten met een tegenprestatie (een quid pro quo) als doel (causa). Blijft de tegenprestatie uit, dan hoeft de eigen prestatie ook niet te worden geleverd.

Vergoeding van de buitengerechtelijke kosten (BGK)

Art. 6:96 BW

 1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
 2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
  a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Bij letselschadezaken speelt de overeenkomst van opdracht conform titel 7.7 BW

Art. 7:400 BW

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Opzeggen van de overeenkomst kan altijd

Artikel 408

1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.
3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

Zegt u op dan heeft uw expert wel recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon

De verplichting van de opdrachtgever (het slachtoffer)

Art. 7:406 BW

1. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen.
2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico’s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het gevaar geen rekening is gehouden.

Art. 7:411 BW

1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.
2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

We zien ook dat de expert bij het afbreken van de overeenkomst het slachtoffer beticht van wanprestatie

Art. 6:74 BW

1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

De verwijten van de opdrachtnemer (uw expert/de no cure no pay partij/akte van cessie leverende partij)

 1. U ontneemt mij het recht om cure te leveren. Doordat u weggaat kan ik de overeenkomst niet nakomen.
 2. U dient mij door de voortijdige beëindiging mijn recht op loon te betalen, de door mij gemaakte kosten en mijn potentiele betaling welke ik in het kader van de overeenkomst had kunnen hebben.
 3. U geeft geen geldige reden tot het opzeggen van de overeenkomst

Tot welk oordeel mag u volgens ons dan komen

 1. Opzeggen kan altijd ex art. 7:408 BW
 2. De expert dient dan een naar redelijkheid vast te stellen loon te ontvangen
 3. Als er geen concrete en zeer duidelijke afspraken zijn over opzegging, ligt het in de rede om aansluiting te zoeken bij hetgeen partijen over het honorarium zijn overeengekomen. Dit dient wel redelijk en billijk te zijn.
 4. Duidelijk dient te worden in hoeverre de resultaatafhankelijke prestatie alsdan tot stand is gekomen door het handelen/de inzet van de expert.
 5. Bij een tussentijdse opzegging dient het bereikte resultaat op dat moment ook vergeleken te worden met de uiteindelijk totaal verhaalde som. Zegt u op terwijl er maar € 15.000,- verhaald is, en de totaal verhaalde som is € 100.000,- dan ligt het niet in de rede om deze prestatie (het verhalen van € 15.000,-) toe te wijzen aan het intellectuele denk-/actiewerk van uw expert. Met andere woorden, die
  € 15.000,- had u hoogste waarschijnlijk ook zonder expert wel verkregen. In onze optiek dient uw expert bij een dergelijke opzegging genoegen te nemen met de vergoeding van de BGK (buitengerechtelijke kosten) zoals de wet deze voorschrijft conform art. 6:96 lid 2 BW.
 6. Als al gestand wordt gedaan aan de no cure no pay overeenkomst, dan dienen betalingen van de buitengerechtelijke kosten verrekend te worden met de inhouding welke op no cure no pay is gedaan. (Het slachtoffer dient dus in ieder geval de BGK terug te krijgen).

 

 

 
Wanneer is no cure no pay overbodig?

No cure no pay is overbodig wanneer de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid in uw letselschadezaak heeft erkend. Vanaf dat moment kan er bij de verzekeraar om voorschotten verzocht worden en kan de verzekeraar ook de buitengerechtelijke kosten in verband met het inschakelen van uw belangenbehartiger vergoeden op grond van art. 6:96 BW.  

Wilt u weten of uw zaak onnodig op basis van no cure no pay wordt behandeld, volg dan het stroomschema.

 
Ik heb een contract op basis van no cure no pay kan ik er vanaf?

Kan ik van mijn no cure no pay contract af?

Of u van uw no cure no pay contract af kan, is afhankelijk van diverse factoren. We zullen proberen u een idee te geven van de verschillende belangrijke variabelen zodat u ook zelf mee kunt denken in hoeverre u onder dit contract uit kunt komen en bieden u enige alternatieven.

Is de aansprakelijkheid in uw zaak erkend?

Als de aansprakelijkheid erkend is, valt uw letselschadezaak onder de werking van art. 6:96 lid 2 BW. De redelijke kosten van rechtsbijstand zullen dus worden betaald.

Is er een redelijke verhouding tussen de omvang van uw schade en de gemaakte kosten door uw expert, dan zullen deze kosten moeten worden betaald. Kijk ook onder art. 6:96 BW voor de uitleg over de buitengerechtelijke kosten.

Is er sprake van duidelijk letsel?

Als er sprake is van duidelijk letsel, of het nu een whiplash is of orthopedisch letsel, dan dienen de kosten van uw expert betaald te worden. Het is dan niet nodig om uw zaak op no cure no pay basis te laten behandelen.

Bent u tevreden over de geleverde dienstverlening?

Als u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening, dan kunt u het contract eenzijdig opzeggen. Immers het principe van no cure no pay is dat uw expert voor optimale "cure" gaat. Door zijn werk niet goed te doen, onttrekt hij zich aan deze opdracht en kunt u het contract verbreken. Het is dan wel verstandig om te checken of u inderdaad ontevreden kunt zijn met de verwachte prestatie. Denk hierbij aan de volgende verwijten die u uw expert mogelijk kunt maken:

 • Ik hoor nooit iets van mijn expert. Ik krijg eens in de 6 tot 10 weken een briefje en het schiet maar niet op.
 • Als ik bel krijg ik de secretaresse aan de telefoon. Ik word niet doorverbonden en/of hij belt niet terug.
 • Ik moet alle stukken zelf aanleveren. Hij doet eigenlijk helemaal niets en stuurt mijn brieven één op één door naar de verzekeraar.
 • Ik krijg pas een voorschot als ik bijna failliet ben. De bevoorschotting loopt enorm achter ten opzichte van de verschenen schade. Mijn expert doet hier niets aan.
 • Ik heb hem diverse keren gevraagd of wij mijn zaak op kantoor of thuis kunnen bespreken. Hij wil dit niet.
 • Ik heb nu al diverse verschillende behandelaars gehad die mijn zaak moeten doen. Dit is zeer storend en ik moet elke keer weer mijn hele zaak gaan uitleggen.
 • Mijn expert neemt mijn letsel niet serieus. Hij vindt dat ik maar tevreden moet zijn met wat de verzekeraar mij biedt, maar enige goede onderbouwing ontbreekt.

Deze lijst is natuurlijk niet uitputtend, maar het geeft u een idee. Voldoet uw zaak aan meerdere punten dan is het reëel, dat u uw no cure no pay contract kunt opzeggen. 

Vraag om een overzicht van de gemaakte en betaalde buitengerechtelijke kosten

Als u weet dat de rekening van uw expert tot heden betaald is, dan kunt u aangeven dat u van het no cure no pay contract af wilt. Immers waarom zou dat niet mogen? De situatie is toch immers gelijk aan die bij de aanvang van het contract en sterker nog, uw expert heeft goed geld kunnen verdienen aan uw zaak.

Wat staat er als ontbindingsclausule in uw contract?

Elke overeenkomst tussen partijen moet opzegbaar zijn. Het is de vraag welke specifieke voorwaarden er in uw overeenkomst hiertoe zijn opgenomen en of deze überhaupt wel zijn opgenomen. Is hier sprake van redelijke en billijke voorwaarden of gaat het om een onredelijk beding? Wilt u dat één van onze experts u hierover vrijblijvend adviseert, dan kunt u ons via het contactformulier benaderen. Het kost u niets.

Heeft u de algemene voorwaarden van het bedrijf ontvangen?

Het is normaal dat u bij het afsluiten van een no cure no pay contract een kopie krijgt van de algemene voorwaarden. Heeft u deze niet persoonlijk ontvangen, dan is dit mede een argument welke u kunt gebruiken voor het opzeggen van de overeenkomst omdat u immers geen kennis had van de inhoud van de algemene voorwaarden. Dit argument alleen is niet sterk genoeg maar samen met één of meer andere punten mogelijk wel.

Het gaat om het betalen van een redelijk loon

Stel dat u uw overeenkomst opzegt en dat het bureau met welk u een contract heeft, u dagvaardt teneinde u te houden aan de volle omvang van het afgesproken no cure no pay loon. Het is onze ervaring dat de rechter dit contract ter zijde schuift en uitgaat van een redelijk loon. Dat uw expert een redelijk honorarium mag ontvangen voor zijn inspanningen, dat staat niet ter discussie. Bij de afweging of die expert ten tijde van het opzeggen van het no cure no pay contract redelijk is betaald, dient u eerst inzicht te hebben in hetgeen er reeds betaald is. Blijkt dat deze som geld ten opzichte van de verrichte werkzaamheden redelijk is, dan zal de rechter u niet gauw aan een (onredelijk) no cure no pay contract houden. Wij hebben in ieder geval nog geen uitspraken kunnen vinden waarin dit het geval was.

De rechtbank en het Hof zijn tevens geen voorstander van dubbel declareren. (zie hieronder)

Dubbel declareren?

Uw expert ontvangt zowel de no cure no pay vergoeding alswel de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten volgens de wet. We noemen dit dubbel declareren omdat de expert zowel het no cure no pay loon alswel de wettelijke vergoeding van art. 6:96 BW in zijn zak steekt. Kijk onder het kopje hoe no cure no pay zou moeten werken hoe het wel moet.

Uw contract overzetten op uurbasis is ook een optie

Uw expert kan u ook de optie bieden om uw no cure no pay contract om te zetten in een contract op uurbasis. Immers als de buitengerechtelijke kosten (BGK) tot heden zijn betaald, is er geen reden om te veronderstellen dat dit in de toekomt niet het geval zal zijn. Mocht in de toekomt toch een probleem ontstaan met het betalen van de kosten, dan kunt u alsnog vragen om een no cure no pay regeling. Immers tot heden was deze blijkbaar overbodig. Lees hier meer over hoe no cure no pay zou moeten werken.

 

 

 
No cure no pay in de praktijk

No cure no pay in de praktijk
Als u wilt weten hoe no cure no pay zou moeten werken, ga dan naar het artikel: "Hoe zou no cure no pay moeten werken?".

Er zijn verschillende partijen in de markt die no cure no pay aanbieden. Er zijn er velen die het in onze optiek niet goed doen. Ze storen zich niet aan hetgeen betamelijk is en krijgen onterecht een deel van de schadevergoeding van het slachtoffer.

Overkoepelende verwijten die (no cure no pay) bureaus treffen, zijn:

 1. Het sluiten van geheime convenanten met verzekeraars zonder het slachtoffer te informeren 
 2. Onnodig inboeken van slachtoffers op no cure no pay
 3. Zowel de no cure no pay vergoeding bij het slachtoffer inhouden als de vergoeding van de BGK
 4. Het slachtoffer achtervolgen met juridische procedures om de buitengerechtelijke kosten betaald te krijgen
 5. Het "nep" kopen van de zaak van het slachtoffer via een akte van cessie waardoor het slachtoffer niets meer te zeggen heeft in zijn eigen zaak en een groot deel van zijn schadevergoeding kwijt raakt
 6. Het kopen van letselschadezaken via makelaars in letsel
 7. Het parkeren van wervingsfolders bij huisartsen, apotheken, praktijken voor fysiotherapeuten en directe reclame op de tv in het ziekenhuis
 8. Het achtervolgen van een slachtoffer, die onder dit contract uit wil, met een claim over het bereikte resultaat
 9. Het in de toekomst achtervolgen van het slachtoffer omdat hij volgens zijn contract, ondanks dat hij bij dit bureau is weggegaan, ook in de toekomst nog de inhouding op basis van no cure no pay moet gaan afdragen
 10. Het verkrijgen van een mandaat van de verzekeraar om de gehele zaak integraal te regelen. Het bureau fungeert hierdoor als verlengstuk van de verzekeraar en er is geen beschermingskader meer zoals geregeld in de wet. De belangenbehartiger is niet meer onafhankelijk en draagt twee petten
 11. Het zogenaamd geen no cure no pay bureau zijn, maar als franchisegever in de markt actief zijn en vervolgens diegene van wie het bureau de dossiers krijgt/koopt, voorstellen als financieringsinstituut voor het vaak onnodig afdekken van het no cure no pay risico.
 12. Het in de markt zetten van een franchise formule waardoor de slagkracht van de franchisenemer totaal verdwijnt. Deze moet 35% van zijn omzet afstaan aan de franchisegever en daarbuiten nog zelf alle vaste en variabele kosten betalen waaronder de kosten van de medisch adviseur en eventuele proceskosten. De franchisegever levert de dossiers aan en doet de administratie en krijgt hier 35% van de omzet van zijn franchisenemers voor.

Het betreft hier een klein deel van de op de markt actief zijnde bureaus en dan met name de grote kantoren. De invloed van deze groep op de totale markt is helaas echter enorm. Bewijzen van diverse kantoren zijn in ons bezit. Het betreft hier in ieder geval de kantoren van Euroclaim, Arboclaim, Mister Claim, Letselcash, Jurilex en de Pals Groep.

Google heeft geen keurmerk

Deze kantoren nemen ook een onevenredige positie in op het internet. Ze kopen voor tonnen per jaar de woorden die betrekking hebben op het letselschadevak zoals de woorden: letsel en letselschade. Het gevolg hiervan is dat het slachtoffer welke via het internet hulp zoekt in 60-70% van de gevallen bij een dergelijk bureau terecht komt. Als u dus het woord letsel in Google intikt en u klikt op de top 3 sites bovenaan of de overige aan de rechterkant van het Google scherm, dan komt u bij die bureaus terecht. Dit klikken kost het bureau overigens € 2,- tot € 4,- per keer.

 

 

 

 

 
Hoe zou no cure no pay moeten werken?

Een passend no cure no pay contract

 1. Het contract biedt u de mogelijkheid tot opzegging/omzetting van de overeenkomst als het gevaar waarvoor u op no cure no pay ging, is geweken. Natuurlijk dient u diegene die u het contract heeft aangeboden 'voor het tijdelijk lopen van een financieringsrisico', een extra vergoeding te geven. Let op, deze vergoeding dient wel in verhouding te zijn met het gelopen risico.
 2. De aanbieder van het no cure no pay contract geeft u de vergoeding van de BGK (buitengerechtelijke kosten) terug. Het is dus niet dubbel declareren maar de aanbieder geeft de no cure no pay vergoeding minus hetgeen de expert ontvangen heeft als kostenvergoeding van de verzekeraar, terug aan het slachtoffer.
 3. Als u ontevreden bent over de dienstverlening dan moet u weg kunnen bij die partij. Die mogelijkheid moet u ook geboden worden als u een nieuwe behandelaar krijgt zonder dat u hiervoor een boete moet betalen of betaling van de no cure no pay afspraak.
 4. Als er een onderhandelingsresultaat ligt dan moet dit ook echte "cure" zijn. Immers als een ieder hetzelfde resultaat had kunnen bereiken, dan heeft dit resultaat dus niet gelegen aan de inspanning van de expert daar het immers een logische resultante was van het letsel. Het moet duidelijk zijn dat dit het absolute maximum is wat uit uw zaak had kunnen komen. U dient niet gehouden te worden om het no cure no pay percentage te betalen over een niet optimaal resultaat. Het is verstandig voor het sluiten van een dergelijke zaak een second opinion elders aan te vragen.
 5. No cure no pay dient aangeboden te worden door bureaus die zelf ook de zaken behandelen. Immers anders betaalt u twee partijen, nu ook de BGK onderdeel zijn van uw schade.
 6. Het slachtoffer dient van de voren duidelijke uitleg te krijgen over de mogelijke alternatieven in zijn zaak.

Is de aansprakelijkheid wel of niet erkend?
Is de kans reëel dat de aansprakelijkheid rond gaat komen, realiseert u zich dan dat u met een no cure no pay deal mogelijk zeer veel van uw toekomstige vergoeding aan uw letselschadespecialist geeft. Waarom doet u dit terwijl de kosten van die expert door de wet betaald worden als de aansprakelijkheid rond komt? Is uw expert bereid om het no cure no pay contract alsnog te laten vervallen als de aansprakelijkheid wel rond komt of houdt hij vast aan de nu eenmaal gesloten deal?

Als de aansprakelijkheid juridisch gezien al erkend is, dan is het de vraag wat het risico is dat er een causaliteitsdiscussie gaat ontstaan of een discussie over de omvang van de schade. Is hier geen discussie over, dan is het wederom niet nodig om een no cure no pay deal te sluiten. In de praktijk blijkt echter dat er bij vele zaken wel een discussie kan ontstaan. We zien dit met name bij de moeilijk objectiveerbare letsels zoals een whiplash, RSI, burn-out, PTSS e.d. Het kan in dergelijke situaties verstandig zijn om op no cure no pay te gaan als er een behoorlijk risico is dat u met de rekening van uw expert blijft zitten hetzij dat u bijvoorbeeld zelf de kosten van een procedure zal moeten betalen.

No cure no pay is gevaarlijk
Nu boeken vele bureaus het slachtoffer onnodig in op no cure no pay tegen wisselende percentages. De één pakt hierbij een dubbele vergoeding waaronder buiten de no cure no pay vergoeding ook de vergoeding van de BGK. Een ander hanteert gewoon een hoog percentage no cure no pay en verkoopt vervolgens het dossier of besteedt het werk aan derden uit.

Een rekening van uw no cure no pay expert omdat u weg wilt bij hem
Het gebeurt geregeld dat een kantoor het slachtoffer een rekening stuurt over het behaalde resultaat zodra dit slachtoffer uit onvrede over de kwaliteit van de behandeling weg wil gaan. Het slachtoffer dient dan maar even het percentage dat afgesproken is, af te rekenen over het op tafel liggende bod. In de meeste gevallen is dit helemaal geen indrukwekkend bod en zeker niet het maximaal haalbare. Jammer dan, of u maar even wilt betalen.

Hoe zou no cure no pay moeten werken?
U dient pas een no cure no pay contract te sluiten als er risico's ontstaan in uw zaak welke niet door u zelf te financieren zijn c.q die u niet zelf wilt financieren. In principe sluit u een no cure no pay contract dus niet ter voorkoming van risico's maar u wilt zo'n contract eigenlijk pas sluiten als deze risico's gaan ontstaan. Immers is er geen risico, waarom zou u dan onnodig geld weggeven aan uw expert. Uw expert weet precies wat de kansen zijn in uw zaak en kan u op no cure no pay inboeken met een percentage welke is afgestemd op het bij uw zaak horende risico.

Zelf risico durven lopen
Soms ligt er een bod in een zaak van laten we zeggen een bedrag van € 50.000,-. De omvang van de zaak is veel groter maar de verzekeraar wil niet meer betalen. Uw expert geeft aan dat er eigenlijk in uw zaak geprocedeerd moet worden en biedt u een no cure no pay contact aan van 30% exclusief BTW. Volgens Bedrijfsregeling 15 dient de verzekeraar u datgene te betalen waarover geen discussie bestaat. Uw expert kan er dus mogelijk in slagen om de verzekeraar ertoe te bewegen die € 50.000,- te betalen. Met zo'n som geld kunt u zelf gemakkelijk de bodemprocedure en zelfs de procedure bij het Gerechtshof betalen. Waarom zou u dus onnodig een dergelijk grote som van uw zaak weggeven? Vraag uzelf ook af waarom uw expert het in uw zaak wel ziet zitten op no cure no pay basis en u zelf niet het financiële risico wilt lopen. Wat ziet hij wel wat u niet ziet?