/**/

ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Alles over letselschade Buitengerechtelijke kosten Wat zijn buitengerechtelijke kosten?
Wat zijn buitengerechtelijke kosten?
Buitengerechtelijke kosten ---- hoe zit dat?

Buitengerechtelijke kosten: De kosten in en buiten rechte

Kosten in en buiten rechte:

Het onderstaand artikel is het belangrijkste wetsartikel waarin de toewijzing van kosten in en buiten rechte is bepaald.
Artikel 96 Boek 6 BW luidt als volgt:

1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mag worden verwacht;
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Wat zijn de kosten buiten rechte?

1. De redelijke kosten ter vaststelling van personenschade
In een schadeproces moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van enerzijds een aansprakelijke partij en anderzijds of er ook daadwerkelijk schade is. Dit onder voorbehoud dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft geleid tot die schade. Dit kan materiële schade zijn zoals schade aan een auto, een fiets maar ook een kapotte ruit. De materiële schade bij letsel omvat vele posten. Als voorbeeld noem ik u verlies aan arbeidsvermogen (het gemiste inkomen), huishoudelijke hulp, verlies van uw zelfwerkzaamheid, pensioenschade, medicatie, uw eigen bijdrage van de ziektekostenverzekeraar en de kosten van rechtsbijstand. Het smartengeld is de immateriële schadepost.

De kosten die gemaakt moeten worden ter vaststelling van de schade, worden betaald door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Er is wel sprake van een redelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat u niet buitensporig veel kosten mag maken om een in verhouding kleine schade inzichtelijk te maken.

Stel u heeft een verkeersongeval gehad en uw pink gebroken. Uw letsel en schade is zeer beperkt maar toch laat u een rekenkundig bureau inschakelen om uw schade te berekenen. Het bureau brengt een nota uit van € 2.500,- voor het rapport , terwijl uw schade en ook de vergoeding die de verzekeraar moet betalen in geen verhouding hiermee staan. De verzekeraar zal deze kosten terecht niet betalen.

Hetzelfde voorbeeld als net maar nu heeft u een flinke whiplash. Uw zaak loopt al 5 jaar en er is sprake van een medische eindtoestand. U bent uw baan kwijt en u heeft een WIA-uitkering. Uw expert wil graag uw zaak gaan regelen en acht het verstandig om een rekenrapport op te laten stellen. De verzekeraar weigert dit en toch laat uw expert dit rapport maken. De omvang van uw schade overtreft gemakkelijk de € 100.000,-. Het is reëel dat u een rekenrapport laat maken en dat de verzekeraar dit betaalt. Het is natuurlijk de kunst om e.e.a. in overleg met de verzekeraar te doen zodat deze ook gebonden is aan de conclusies van het rapport. Anders kan hij zeggen dat het een eenzijdig rapport is, hij er niet in gemengd is en daardoor zal hij de omvang van de schade betwisten.

Onder de kosten ter vaststelling van de schade zullen voornamelijk de kosten vallen van de verschillende experts zoals medici, rekenkundigen, uw advocaat of letselschade-expert e.d. Ook reiskosten en uitgaven die gedaan zijn ter vaststelling van de schade komen voor vergoeding in aanmerking.

2. De kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid
Soms is het niet duidelijk dat iemand de dader is. Stel dat bij een botsing verschillende auto’s betrokken zijn. De kosten van een deskundige, zoals een verkeersongevallenanalist, kunnen dan als buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid worden opgevoerd. Kunnen de totale kosten van dit onderzoek dan wel aan die dader worden toegerekend ervan uitgaande dat deze bijvoorbeeld maar voor 25% verantwoordelijk is voor de schade? Indien bepaalde schadeposten niet aan de dader kunnen worden toegerekend, heeft u ook geen vordering m.b.t. de gemaakte kosten. Het is dus oppassen met het maken van kosten indien de bepaling van de aansprakelijkheid moeizaam verloopt. Dreigt er een reëel stuk eigen schuld van uw zijde, dan zal een deel van uw kosten niet worden betaald en dus ook niet van uw belangenbehartiger.

3. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
U heeft ter behartiging van uw zaak een letselschade expert in de arm genomen of bijvoorbeeld een advocaat. Deze zal zijn kosten geheel kunnen verhalen op de aansprakelijke partij als er 100% aansprakelijkheid is en de omvang van zijn kosten in een redelijke verhouding staan tot het verhaalde bedrag voor het slachtoffer. Dit is de kern van art. 6:96 lid 2 BW en van zeer groot belang voor letselschadeslachtoffers.

Het is dus volstrekt onnodig om een no cure no pay contract te sluiten of uw advocaat zekerheid te geven m.b.t. het betalen van zijn rekening als de aansprakelijkheid in uw zaak rond is, er behoorlijk wat schade is en er causaal verband bestaat tussen het ongeval en uw klachten.

Reeds vóór het invoeren van het NBW (Nieuw Burgerlijk Wetboek) had de Hoge Raad in het arrest van 3 april 1987 (NJ 1988, 275) al besloten dat de kosten van buitengerechtelijke rechtshulp kunnen behoren tot de te vergoeden schade. Een overweging uit het arrest van toen:

“Wie ten gevolge van een ander onrechtmatige schade lijdt, zal bij het vaststellen en begroten daarvan, alsmede bij zijn pogingen in der minne vergoeding te krijgen niet zelden behoefte hebben zich, gezien de moeilijke feiten en juridische vragen die zich daarbij kunnen voortdoen, door een of meer deskundigen te doen bijstaan, vooral als ook aan de zijde van de aansprakelijke deskundigen optreden. Voor zover de  benadeelde in de gegeven omstandigheden redelijk handelde door zich van deskundige bijstand te voorzien, behoort de aansprakelijke de daaraan verbonden kosten, voor zover deze redelijk zijn, te dragen, want het is zijn onrechtmatige daad die tot het maken daarvan heeft geleid….”

Wat zijn dan redelijke kosten?

De visie van de verzekeraar en de advocaat/belangenbehartiger lopen hier nogal eens uiteen. Beide partijen zijn van mening dat zij gelijk hebben en komen met een veelvoud aan argumenten ter ondersteuning hiervan. Het slachtoffer wordt bij deze discussie niet betrokken maar is er wel vaak de dupe van. Immers wat is een redelijk honorarium in verhouding tot de omvang van de schade, het letsel en de investering in tijd en geld van de expert?

Mogelijke argumenten van de verzekeraar t.a.v. de nota/handelingen van de advocaat/de expert:

• U hanteert een onredelijk hoog uurtarief.
• U bent geen expert op het gebied van de letselschade.
• Uw assistente schrijft op voltarief.
• U schrijft teveel tijd voor de verschillende (simpele) handelingen.
• De omvang van de schade staat in geen verhouding met uw nota.
• De materie was niet complex.
• U schrijft teveel uren dossierstudie.
• Er is sprake van eigen schuld dus dat gedeelte van de kosten hoef ik u niet te betalen.
• U hanteert een standaard tijdseenheid van 15 minuten per handeling.
• Er is geen discussie over de schade dus waarom wilt u dan een actuaris inschakelen? Dit geeft onnodige kosten.
• Waarom wilt u de klant alweer bezoeken? Een huisbezoek is niet aan de orde (kost veel geld).
• No cure no pay, dus wij hoeven u maar (als voorbeeld) 15% exclusief BTW van het verhaalde schadebedrag te betalen. Immers dat is de schade van het slachtoffer.

De tegenargumenten van de advocaat of uw letselschade expert zijn dan:

• Inschakeling van de expert was noodzakelijk gezien de complexiteit van de materie.
• De aard van de schade en de aard van de werkzaamheden maakten inschakeling noodzakelijk.
• Besprekingen moesten worden gevoerd zowel op kantoor als bij cliënten thuis. Reiskosten zijn dus evident.
• Er was een noodzaak tot het maken van actuariële berekeningen en het inschakelen van de medisch adviseur. 
• De complexiteit c.q. het verweer zoals door de wederpartij werd gevoerd, maakte bestudering van de jurisprudentie noodzakelijk. 
• Natuurlijk is mijn nota hoger. Als belangenbehartiger heb je intensief contact met je slachtoffer.

Op dit moment zijn er door een aantal verzekeraars convenanten gesloten met letselschadebureaus. Op basis van deze convenanten ontvangen de bureaus een vaststaand percentage van het verhaalde bedrag aan vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Informatie over het rechtsbijstandsconvenant voor rechtsbijstandsverzekeraars of letselschadekantoren kunt u vinden op de PIV-site. Ga dan naar www.stichtingpiv.nl onder het kopje 'PIV-overeenkomst BGK'.