/**/

ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Alles over letselschade Buitengerechtelijke kosten
Buitengerechtelijke kosten ---- hoe zit dat?
Het wettelijk kader van een overeenkomst

 

Het wettelijk kader van de overeenkomst

Om te beoordelen of een overeenkomst rechtsgeldig is, spelen drie beginselen een rol:

 1. Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het vermogensrecht, dat stelt dat rechtssubjecten het recht hebben hun eigen belang naar eigen inzicht te behartigen. Dit beginsel bepaalt dat partijen gebonden zijn aan een overeenkomst omdat en voor zover zij dit zelf gewild hebben.
 2. Het vertrouwensbeginsel stelt dat een partij bij een overeenkomst erop mag vertrouwen, dat de wederpartij doet waartoe zij zich verplicht heeft.
 3. Het quid-pro-quo of causabeginsel houdt in dat partijen een overeenkomst in het algemeen sluiten met een tegenprestatie (een quid pro quo) als doel (causa). Blijft de tegenprestatie uit, dan hoeft de eigen prestatie ook niet te worden geleverd.

Vergoeding van de buitengerechtelijke kosten (BGK)

Art. 6:96 BW

 1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
 2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
  a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Bij letselschadezaken speelt de overeenkomst van opdracht conform titel 7.7 BW

Art. 7:400 BW

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Opzeggen van de overeenkomst kan altijd

Artikel 408

1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.
3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

Zegt u op dan heeft uw expert wel recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon

De verplichting van de opdrachtgever (het slachtoffer)

Art. 7:406 BW

1. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen.
2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico’s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het gevaar geen rekening is gehouden.

Art. 7:411 BW

1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.
2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

We zien ook dat de expert bij het afbreken van de overeenkomst het slachtoffer beticht van wanprestatie

Art. 6:74 BW

1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

De verwijten van de opdrachtnemer (uw expert/de no cure no pay partij/akte van cessie leverende partij)

 1. U ontneemt mij het recht om cure te leveren. Doordat u weggaat kan ik de overeenkomst niet nakomen.
 2. U dient mij door de voortijdige beëindiging mijn recht op loon te betalen, de door mij gemaakte kosten en mijn potentiële betaling welke ik in het kader van de overeenkomst had kunnen hebben.
 3. U geeft geen geldige reden tot het opzeggen van de overeenkomst.

Tot welk oordeel mag u volgens ons dan komen

 1. Opzeggen kan altijd ex art. 7:408 BW
 2. De expert dient dan een naar redelijkheid vast te stellen loon te ontvangen
 3. Als er geen concrete en zeer duidelijke afspraken zijn over opzegging, ligt het in de rede om aansluiting te zoeken bij hetgeen partijen over het honorarium zijn overeengekomen. Dit dient wel redelijk en billijk te zijn.
 4. Duidelijk dient te worden in hoeverre de resultaatafhankelijke prestatie alsdan tot stand is gekomen door het handelen/de inzet van de expert.
 5. Bij een tussentijdse opzegging dient het bereikte resultaat op dat moment ook vergeleken te worden met de uiteindelijk totaal verhaalde som. Zegt u op terwijl er maar € 15.000,- verhaald is, en de totaal verhaalde som is € 100.000,- dan ligt het niet in de rede om deze prestatie (het verhalen van € 15.000,-) toe te wijzen aan het intellectuele denk-/actiewerk van uw expert. Met andere woorden, die
  € 15.000,- had u hoogste waarschijnlijk ook zonder expert wel verkregen. In onze optiek dient uw expert bij een dergelijke opzegging genoegen te nemen met de vergoeding van de BGK (buitengerechtelijke kosten) zoals de wet deze voorschrijft conform art. 6:96 lid 2 BW.
 6. Als u al gehouden wordt aan de no cure no pay overeenkomst, dan dienen betalingen van de buitengerechtelijke kosten verrekend te worden met de inhouding welke op no cure no pay is gedaan. (Het slachtoffer dient dus in ieder geval de BGK terug te krijgen).
 
Wat dient er in een nota te staan?

Allereerst dient weer gekeken te worden naar uw primaire contract. Welke afspraken heeft u met uw expert gemaakt? Is er sprake van een succes fee of mag de expert gewoon een uurtarief hanteren?

Ervan uitgaande dat u een rekening krijgt van een advocaat of letselschade expert gebaseerd op uurbasis, dan dient de nota te voldoen aan de volgende eisen:

De nota dient op uw naam te zijn opgesteld
De buitengerechtelijke kosten zijn onderdeel van uw schade. Het is dus de bedoeling dat ook de kosten van uw advocaat c.q. uw letselschade expert op uw naam worden gefactureerd.

De nota dient aan te geven hoeveel uren er aan een handeling is gewerkt en door wie
Dit mag aan de hand van een codelijst maar de specificatie van die codelijst moet ingesloten zijn en overzichtelijk. Hiermee bedoelen wij dat er dusdanig veel codes op staan dat al de handelingen van de expert verantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld A004 is: gesprek met cliënt; B004 is een brief aan cliënt; E004 is een bespreking met een cliënt; 031 is binnenkomende post.

Het afgesproken uurtarief dient duidelijk te zijn
Let u erop dat uw belangenbehartiger een marktconform uurtarief factureert immers als uw expert een te hoog tarief vraagt, dan zal het niet verwonderlijk zijn dat zijn/haar kosten niet, of niet geheel, betaald zullen worden waardoor u mogelijk onnodig met een nota geconfronteerd wordt.

ls er sprake van kantoorkosten op de nota dan dient het percentage kantoorkosten inzichtelijk te zijn
Vraag tien mensen "wat zijn kantoorkosten" en u zult verschillende antwoorden krijgen. Volgens ons gaat het hier om de vaste kantoorkosten zoals kopieerkosten, postzegels e.d. die direct gerelateerd zijn aan uw zaak. Volgens anderen horen hier ook de kosten bij van het kopieerapparaat en de fax. Verder zijn er mensen die ook van mening zijn dat de kosten van de secretaresse hieronder vallen. Dit is niet juist. Zie de volgende vraag.

Moet ik ook de secretaresse van mijn advocaat of letselschadespecialist betalen?
Natuurlijk moet ook het loon van de secretaresse betaald worden. Dit loon zit echter in de vaste kosten van het kantoor c.q. in het loon van uw advocaat of expert verwerkt. In de praktijk zien we nog wel eens dat de secretaresse tegen voltarief opgevoerd wordt. U betaalt als klant dan € 5,- per minuut voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Dit mag absoluut niet en u kunt dit bij ons melden, mocht u dit constateren.

Het dient duidelijk te zijn of uw expert tussentijds betalingen heeft ontvangen van de aansprakelijke partij en of deze betalingen zijn verrekend met de openstaande nota's
De verzekeraar dient de redelijke kosten van rechtsbijstand te betalen. Het dient u duidelijk te zijn of er nog rekeningen openstaan zodat voorkomen wordt, dat u straks onnodig geconfronteerd wordt met een grote rekening.

Indien er verschotten (kosten van derden) worden opgevoerd, dan dient het u duidelijk te zijn wie deze partijen zijn
Of het nu verschotten zijn t.b.v. een procedure, het opvragen van medische informatie of dat er een actuarieel rekenmeester wordt ingeschakeld, het dient u duidelijk te zijn waar die kosten vandaan komen en of het, gezien de stand van het dossier wel nodig was om die kosten te maken. Tevens mag u gerust wat kritischer zijn op die kosten als blijkt dat bijvoorbeeld het actuarieel kantoor, het arbeidsdeskundig kantoor of het ingeschakelde advocatenkantoor onderdeel uitmaakt van het door u ingeschakelde bureau. Af en toe zien we dat er bij dergelijke grote kantoren "expres" al heel gauw gegrepen wordt naar externe disciplines die verkapt van hetzelfde kantoor afkomstig zijn.

 

 

 

 
Wat zijn buitengerechtelijke kosten?
Buitengerechtelijke kosten ---- hoe zit dat?

Buitengerechtelijke kosten: De kosten in en buiten rechte

Kosten in en buiten rechte:

Het onderstaand artikel is het belangrijkste wetsartikel waarin de toewijzing van kosten in en buiten rechte is bepaald.
Artikel 96 Boek 6 BW luidt als volgt:

1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mag worden verwacht;
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

Wat zijn de kosten buiten rechte?

1. De redelijke kosten ter vaststelling van personenschade
In een schadeproces moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van enerzijds een aansprakelijke partij en anderzijds of er ook daadwerkelijk schade is. Dit onder voorbehoud dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft geleid tot die schade. Dit kan materiële schade zijn zoals schade aan een auto, een fiets maar ook een kapotte ruit. De materiële schade bij letsel omvat vele posten. Als voorbeeld noem ik u verlies aan arbeidsvermogen (het gemiste inkomen), huishoudelijke hulp, verlies van uw zelfwerkzaamheid, pensioenschade, medicatie, uw eigen bijdrage van de ziektekostenverzekeraar en de kosten van rechtsbijstand. Het smartengeld is de immateriële schadepost.

De kosten die gemaakt moeten worden ter vaststelling van de schade, worden betaald door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Er is wel sprake van een redelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat u niet buitensporig veel kosten mag maken om een in verhouding kleine schade inzichtelijk te maken.

Stel u heeft een verkeersongeval gehad en uw pink gebroken. Uw letsel en schade is zeer beperkt maar toch laat u een rekenkundig bureau inschakelen om uw schade te berekenen. Het bureau brengt een nota uit van € 2.500,- voor het rapport , terwijl uw schade en ook de vergoeding die de verzekeraar moet betalen in geen verhouding hiermee staan. De verzekeraar zal deze kosten terecht niet betalen.

Hetzelfde voorbeeld als net maar nu heeft u een flinke whiplash. Uw zaak loopt al 5 jaar en er is sprake van een medische eindtoestand. U bent uw baan kwijt en u heeft een WIA-uitkering. Uw expert wil graag uw zaak gaan regelen en acht het verstandig om een rekenrapport op te laten stellen. De verzekeraar weigert dit en toch laat uw expert dit rapport maken. De omvang van uw schade overtreft gemakkelijk de € 100.000,-. Het is reëel dat u een rekenrapport laat maken en dat de verzekeraar dit betaalt. Het is natuurlijk de kunst om e.e.a. in overleg met de verzekeraar te doen zodat deze ook gebonden is aan de conclusies van het rapport. Anders kan hij zeggen dat het een eenzijdig rapport is, hij er niet in gemengd is en daardoor zal hij de omvang van de schade betwisten.

Onder de kosten ter vaststelling van de schade zullen voornamelijk de kosten vallen van de verschillende experts zoals medici, rekenkundigen, uw advocaat of letselschade-expert e.d. Ook reiskosten en uitgaven die gedaan zijn ter vaststelling van de schade komen voor vergoeding in aanmerking.

2. De kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid
Soms is het niet duidelijk dat iemand de dader is. Stel dat bij een botsing verschillende auto’s betrokken zijn. De kosten van een deskundige, zoals een verkeersongevallenanalist, kunnen dan als buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid worden opgevoerd. Kunnen de totale kosten van dit onderzoek dan wel aan die dader worden toegerekend ervan uitgaande dat deze bijvoorbeeld maar voor 25% verantwoordelijk is voor de schade? Indien bepaalde schadeposten niet aan de dader kunnen worden toegerekend, heeft u ook geen vordering m.b.t. de gemaakte kosten. Het is dus oppassen met het maken van kosten indien de bepaling van de aansprakelijkheid moeizaam verloopt. Dreigt er een reëel stuk eigen schuld van uw zijde, dan zal een deel van uw kosten niet worden betaald en dus ook niet van uw belangenbehartiger.

3. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
U heeft ter behartiging van uw zaak een letselschade expert in de arm genomen of bijvoorbeeld een advocaat. Deze zal zijn kosten geheel kunnen verhalen op de aansprakelijke partij als er 100% aansprakelijkheid is en de omvang van zijn kosten in een redelijke verhouding staan tot het verhaalde bedrag voor het slachtoffer. Dit is de kern van art. 6:96 lid 2 BW en van zeer groot belang voor letselschadeslachtoffers.

Het is dus volstrekt onnodig om een no cure no pay contract te sluiten of uw advocaat zekerheid te geven m.b.t. het betalen van zijn rekening als de aansprakelijkheid in uw zaak rond is, er behoorlijk wat schade is en er causaal verband bestaat tussen het ongeval en uw klachten.

Reeds vóór het invoeren van het NBW (Nieuw Burgerlijk Wetboek) had de Hoge Raad in het arrest van 3 april 1987 (NJ 1988, 275) al besloten dat de kosten van buitengerechtelijke rechtshulp kunnen behoren tot de te vergoeden schade. Een overweging uit het arrest van toen:

“Wie ten gevolge van een ander onrechtmatige schade lijdt, zal bij het vaststellen en begroten daarvan, alsmede bij zijn pogingen in der minne vergoeding te krijgen niet zelden behoefte hebben zich, gezien de moeilijke feiten en juridische vragen die zich daarbij kunnen voortdoen, door een of meer deskundigen te doen bijstaan, vooral als ook aan de zijde van de aansprakelijke deskundigen optreden. Voor zover de  benadeelde in de gegeven omstandigheden redelijk handelde door zich van deskundige bijstand te voorzien, behoort de aansprakelijke de daaraan verbonden kosten, voor zover deze redelijk zijn, te dragen, want het is zijn onrechtmatige daad die tot het maken daarvan heeft geleid….”

Wat zijn dan redelijke kosten?

De visie van de verzekeraar en de advocaat/belangenbehartiger lopen hier nogal eens uiteen. Beide partijen zijn van mening dat zij gelijk hebben en komen met een veelvoud aan argumenten ter ondersteuning hiervan. Het slachtoffer wordt bij deze discussie niet betrokken maar is er wel vaak de dupe van. Immers wat is een redelijk honorarium in verhouding tot de omvang van de schade, het letsel en de investering in tijd en geld van de expert?

Mogelijke argumenten van de verzekeraar t.a.v. de nota/handelingen van de advocaat/de expert:

• U hanteert een onredelijk hoog uurtarief.
• U bent geen expert op het gebied van de letselschade.
• Uw assistente schrijft op voltarief.
• U schrijft teveel tijd voor de verschillende (simpele) handelingen.
• De omvang van de schade staat in geen verhouding met uw nota.
• De materie was niet complex.
• U schrijft teveel uren dossierstudie.
• Er is sprake van eigen schuld dus dat gedeelte van de kosten hoef ik u niet te betalen.
• U hanteert een standaard tijdseenheid van 15 minuten per handeling.
• Er is geen discussie over de schade dus waarom wilt u dan een actuaris inschakelen? Dit geeft onnodige kosten.
• Waarom wilt u de klant alweer bezoeken? Een huisbezoek is niet aan de orde (kost veel geld).
• No cure no pay, dus wij hoeven u maar (als voorbeeld) 15% exclusief BTW van het verhaalde schadebedrag te betalen. Immers dat is de schade van het slachtoffer.

De tegenargumenten van de advocaat of uw letselschade expert zijn dan:

• Inschakeling van de expert was noodzakelijk gezien de complexiteit van de materie.
• De aard van de schade en de aard van de werkzaamheden maakten inschakeling noodzakelijk.
• Besprekingen moesten worden gevoerd zowel op kantoor als bij cliënten thuis. Reiskosten zijn dus evident.
• Er was een noodzaak tot het maken van actuariële berekeningen en het inschakelen van de medisch adviseur. 
• De complexiteit c.q. het verweer zoals door de wederpartij werd gevoerd, maakte bestudering van de jurisprudentie noodzakelijk. 
• Natuurlijk is mijn nota hoger. Als belangenbehartiger heb je intensief contact met je slachtoffer.

Op dit moment zijn er door een aantal verzekeraars convenanten gesloten met letselschadebureaus. Op basis van deze convenanten ontvangen de bureaus een vaststaand percentage van het verhaalde bedrag aan vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Informatie over het rechtsbijstandsconvenant voor rechtsbijstandsverzekeraars of letselschadekantoren kunt u vinden op de PIV-site. Ga dan naar www.stichtingpiv.nl onder het kopje 'PIV-overeenkomst BGK'.

 
Moet ik mijn advocaat of letselschadespecialist zelf betalen?

Of u uw expert zelf moet betalen, hangt geheel af van de overeenkomst die u heeft gesloten.

In het algemeen zult u bij een advocaat geconfronteerd worden met een uurtarief, aangezien deze niet op no cure no pay basis mag werken. Indien u een laag inkomen en vermogen hebt, kunt u aanmerken komen voor een toevoeging, die u kunt aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat is verplicht u daarop te wijzen. Ook in het geval van een toevoeging is er een (kleine) eigen bijdrage verplicht.

Wanneer u uw letselschadezaak laat behandelen door een letselschadespecialist die geen advocaat is, zal deze uw zaak kunnen aannemen op zowel uurbasis als op  no cure no pay basis. Buiten de vraag of het noodzakelijk is om op no cure no pay ingeboekt te worden, is het wel zo dat u persoonlijk de rekening moet betalen van de expert mocht blijken dat de aansprakelijke verzekeraar de kosten van uw expert niet wil betalen onder art. 6:96 BW. Het is dus verstandig om het stappenschema af te lopen teneinde hier meer inzicht in te krijgen.

 

 
Mijn expert stuurt mij tussentijds een nota, mag dat?

Is uw zaak in behandeling bij een advocaat/expert op uurbasis, dan kunt u een rekening krijgen als diens kosten onder art. 6:96 BW niet (meer) worden vergoed door de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar). 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2